files/images/fficevillenuit.jpg

Francuska Federacja Europejskich Szlaków Kulturowych (FFICE)

Francja, na skrzyżowaniu Europy, przecinana jest szlakami kulturowymi ilustrującymi wzloty i upadki kształtujące historię naszego kontynentu.

W maju 2010 roku, kilka z tych szlaków utworzyło własną francuską federacje, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Turystyki, którego artykuł 9 promuje rozwój kulturowych szlaków.

Dzisiaj, w skład Francuskiej Federacji Europejskich Szlaków Kulturowych wchodzą zarówno szlaki uznane przez Radę Europy jak i te przestrzegające zasad zapisanych w statucie Federacji.

Silne wartości: szacunek i solidarność, odpowiedzialność i trwałość, współpraca, ciekawość i otwartość, edukacja i partnerstwo.


Cele FFICE

FFICE promuje europejską tożsamość kulturową i społeczenstwo obywatelskie, poprzez podkreślanie wspólnych wartości. Wspiera międzykulturowy i międzyreligijny dialog, trwały rozwój i zachowanie kulturowego dziedzictwa.

Obowiązki FFICE:

  • Uznanie i promowanie kulturowych szlaków we Francji;
  • Pełnienie obowiązków mediatora pomiędzy społecznościami i krajowymi organizacjami w celu ułatwienia realizacji wspólnych projektów;
  • Tworzenie nowych szlaków kulturowych;
  • Rozwijanie nowych technologii informacyjnych;
  • Angażowanie odbiorców w turystykę kulturową.
files/images/carte_chemin_clunisiens_640x640.jpg